Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan in de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Alphatex, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De website webshop.alphatex.be is een initiatief van:

Alphagroup bvba
Kalmthoutsesteenweg 22
2950 Antwerpen
E-mail: info@alphatex.be
Telefoon: +32 473 70 55 50

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Alphagroup bvba.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Alphagroup bvba vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Alphagroup bvba en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Alphagroup bvba hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van uw vragen, de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en contracten. Voor elke service is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Alphagroup bvba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

7. Aanbod

Alphagroup bvba biedt via hun webshop de mogelijkheid om bedrijfskleding en accessoires aan te kopen.

Ondanks het feit dat de webshop van Alphagroup bvba met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Alphagroup bvba niet. Alphagroup bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alphagroup bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Gebruiker specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Gebruiker om vooraf contact op te nemen met Alphagroup bvba via telefoon op nummer +32 473 70 55 50 of per email via info@alphatex.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Alphagroup bvba. Alphagroup bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een product niet of niet meer beschikbaar is. In dit geval zal Alphagroup bvba zo snel mogelijk contact opnemen met de Gebruiker om dit te melden. De Gebruiker kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. In geval van promoties of acties zal de duur van de geldigheid steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

8. Prijs

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW. Alle andere taksen of belastingen zijn steeds verplicht te dragen door de Gebruiker.

Bijkomende leveringskosten of administratieve kosten die worden aangerekend zullen steeds uitdrukkelijk vermeld worden.

De opgegeven prijzen horen steeds bij de woordelijk omschreven producten. De foto’s die getoond worden, dienen als voorbeeld en kunnen afwijken van de omschrijving. De foto’s kunnen ook elementen bevatten die niet mee in de prijs zijn opgenomen.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen die door de Gebruiker besteld zijn, maar nog niet of slechts gedeeltelijk betaald zijn blijven eigendom van Alphagroup bvba. Dit blijft zo tot het volledige verschuldigde bedrag is voldaan door de Gebruiker.

10. Betalingsmethode

Bestellingen uitgevoerd op de webshop van Alphagroup bvba kunnen betaald worden met volgende betaalmogelijkheden:

  • Bankcontact
  • Kredietkaart

Zodra de betaling volledig afgerond en ontvangen is door Alphagroup bvba zullen de aangekochte goederen asap verzonden worden naar de Gebruiker. De verkoopsovereenkomst is na het afronden van de betaling dan ook definitief.

11. Levering

Zodra de producten zijn aangekocht verbindt Alphagroup bvba zich ertoe deze te leveren binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de bestellingsbevestiging.
Alphagroup bvba zal alle leveringen in België uitvoeren via een zelfgekozen postbedrijf.

De Gebruiker heeft steeds de mogelijkheid tot de volgende levermogelijkheden:

  • Nationale verzending(België)
  • Overige bestemmingen: op aanvraag

12. Herroepingsrecht

De Gebruiker heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Alphagroup bvba schriftelijk te verwittigen van het feit dat hij van zijn aankoop wenst af te zien. Dit kan per mail op het adres info@alphatex.be.  Zodra Alphagroup bvba de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de Gebruiker door hen bevestigd. De Gebruiker moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alphagroup bvba heeft meegedeeld, terugzenden naar het volgend adres:

Alphagroup bvba
Kalmthoutsesteenweg 22
2950 Antwerpen

Ingeval de Gebruiker van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Alphagroup bvba de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via overschrijving zo snel als mogelijk.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn steeds voor rekening van de Gebruiker.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Alphagroup bvba zich het recht voor om de Gebruiker aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de Gebruiker.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle accessoires en toebehoren, en het factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen die op maat van de Gebruiker zijn gemaakt of volgens de specificaties van de Gebruiker vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

Alle teruggestuurde artikelen zullen steeds aandachtig worden onderzocht door de eigenaars of het personeel van Alphagroup bvba. Het uitgangspunt hierbij is dat de Gebruiker het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn!

13. Wettelijke garantie

De Gebruiker heeft zoals steeds recht op de 2 jaar wettelijke garantie op de aangekochte producten. Deze garantie slaat op productie fouten en kan in geen geval aangewend worden voor schade veroorzaakt door de Gebruiker of derden.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

14. Klachten

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk of via email te worden gemeld aan Alphagroup bvba.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van de producten in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.

 

 

Back to Top